Patenty żeglarskie i motorowodne

Czy wiesz, że…

W Polsce sprawy związane z kwalifikacjami żeglarskimi i motorowodnymi reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, w sprawach kwalifikacji załóg przepisy ustawy stosuje się także na wodach morskich. Polskie patenty żeglarskie to: Żeglarz Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski i Kapitan Jachtowy. Patenty motorowodne to: Sternik Motorowodny, Motorowodny Sternik Morski i Kapitan Motorowodny. ICC Sail & Power jest upoważnione przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW. Prowadzimy egzaminy na patenty:

sternik motorowodnyDSW-WSW.442.123.2020  
żeglarz jachtowyDSW-WSW.442.121.2020  
jachtowy sternik morskiDSW-WSW.442.122.2020  
motorowodny sternik morskiDSW-WSW.442.124.2020  
holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających  DSW-WSW.442.125.2020  
ICC Sail&Power

Zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej, osoba, która uzyskała certyfikat żeglarski lub motorowodny za granicą, może uprawiać żeglarstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem (czyli może prowadzić takie jednostki i na takich akwenach, jak przewiduje to posiadany przez daną osobę dokument).